Åñòü ëè àëüòåðíàòèâà Su

Postby Osm » Wed Mar 25, 2009 10:14 pm

Ñäåëàë âõîä ïî ssh òîëüêî äëÿ ïðîñòûõ ïîëüçîâàòåëåé, ïîä root-îì íåëüçÿ. Çàõîæó ïîä îáû÷íûì ïîëüçîâàòåëåì, ãîâîðþ su -, à ìíå îòâå÷àþò, ÷òî òàêîé êîìàíäû íåò.
àê áûòü? (ïîíÿòíî ÷òî ëîêàëüíî ÿ ïîä root-îì çàéòè ìîãó)
User avatar
Osm
Newbie
 
Posts: 1
Joined: Wed Mar 25, 2009 9:19 am

Return to Russkij - Russian

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron