как распа

Postby necboss » Wed Aug 08, 2007 2:03 pm

низнаю туда лия задал ентот ?, ну да лана...

как распаковать архив на серваке? формат zip, серв его поддерживает, слышал мона ч/з ssh или php-script
но сам низнаю, как это сделать?
User avatar
necboss
Newbie
 
Posts: 4
Joined: Wed Aug 08, 2007 1:59 pm

Postby Igor Avdeyev » Wed Aug 08, 2007 3:04 pm

unzip "èìÿ ôàéëà"
User avatar
Igor Avdeyev
Member
 
Posts: 66
Joined: Tue Nov 18, 2003 4:10 pm
Location: Kaliningrad, Russia

Postby Igor Avdeyev » Wed Aug 08, 2007 3:07 pm

Çàáûë äîáàâèòü, ÷òî ñíà÷àëà íóæíî óñòàíîâèòü ïàêåò utils_1.1_dingetje.
User avatar
Igor Avdeyev
Member
 
Posts: 66
Joined: Tue Nov 18, 2003 4:10 pm
Location: Kaliningrad, Russia

Postby necboss » Thu Aug 09, 2007 12:08 am

это ч/з ssh?
а putty пойдет?
User avatar
necboss
Newbie
 
Posts: 4
Joined: Wed Aug 08, 2007 1:59 pm

Postby Igor Avdeyev » Thu Aug 09, 2007 2:43 am

Ìîæíî è ïðîãðàììîé putty ïî ïðîòîêîëó ssh. Ëþáîïûòíî, à êàê ýòîò ôàéë òóäà ïîïàë?
User avatar
Igor Avdeyev
Member
 
Posts: 66
Joined: Tue Nov 18, 2003 4:10 pm
Location: Kaliningrad, Russia

Postby necboss » Fri Aug 10, 2007 12:11 pm

по ftp
User avatar
necboss
Newbie
 
Posts: 4
Joined: Wed Aug 08, 2007 1:59 pm

Postby necboss » Fri Aug 10, 2007 12:16 pm

чет у меня на путти вылазит ошипка: "Network error: Connection refused"
User avatar
necboss
Newbie
 
Posts: 4
Joined: Wed Aug 08, 2007 1:59 pm

Postby Igor Avdeyev » Sat Aug 11, 2007 3:37 pm

Âîçìîæíî ssh íà ôðèñêå íå àêòèâèðîâàí. Ñìîòðåòü ï.47 â ñåòàïå.
User avatar
Igor Avdeyev
Member
 
Posts: 66
Joined: Tue Nov 18, 2003 4:10 pm
Location: Kaliningrad, Russia


Return to Russkij - Russian

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests